سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح انگیز رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علی ملکی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد
شاهین بشارتی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مدول الاستیسیته یکی از مهمترین خواص مکانیکی میوه ها است که تغییرات آن میتواند مشخص کننده میزان صدمه وارده به محصول در حین انبار داری و حمل و نقل باشد. دمای محیط و مدت زمان انبار داری دو عامل هستند که موجب تغیر مدول الاستیسیته میوه ها می شوند. در این مقاله به منظور بررسی تاثیرات دما و مدت زمان انبار داری در مدول الاستیسیته سیب، سه رقم سیب سمیرم در دو محیط متفاوت به مدت شش هفته نگهداری و هر هفته مدول سیب تعیین گردد. از بافت هر سیب نمونه هایی به شکل استوانه و به صورت شعاع و محوری تهیه و توسط دستگاه تست کشش و فشار تحت بار گذاری فشاری تک محوری قرار گرفتند و مدول الاستیسیته برای هر نمونه از طریق نمودار نیرو-تغیر شکل محاسبه گردد. نتایج نشان داد که عامل های رقم، زمان و نوع نونه در سطح ۹۹ درصد و عامل دمای محیط رد سطح ۹۵ درصد تاثیر معنی داری بر روی تغییرات مدول الاستیسیته داشت.