سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید شجاع رستگاری – کارشناس ارشد عمران گرایش آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
سیدحامد شکیب – کارشناس ارشد عمران گرایش آب
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از مدلهای مختلف تجربی موجود در براورد رواناب با مشکلات فراوان همراه بوده است به همیندلیل روش تحلیل منطقه ای در براورد دبی سیلاب ها با دوره بازگشت معین استفاده از ویژگی های هندسی حوضه ابخیز و ارائه مدلهای چندمتغیره مناسب کاربرد گسترده ای دارد استفاده ازمدل منطقه ای یکی از روشهایی است که در آن دبی حداکثر لحظه ای بصورت تابعی از مساحت حوضه تعریف می شود هدف از این مطالعه یافتن مناسب ترین مدل برای تخمین دبی های حداکثر با دوره های بازگشت مختلف در زیر حوضه های جازموریان ومقایسه آنها با براورد توزیع های اماری مناسب برازش یافته در ایستگاههای مختلف برای هرکدام از این روشها در دوره بازگشت مختلف است سپس با استفاده از روابط همبستگی بین مساحت و سیلاب با دوره بازگشت های مختلف رابطه ای برحسب مساحت و دوره بازگشت بدست آمد که برای محاسبه دبی حداکثر سیلاب در منطقه جازموریان قابل استفاده است.