سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین طاهری گراوند – گروه مهندسیماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
شاهین رفیعی –
علیرضا کیهانی –
اسماعیل میرزایی –

چکیده:

دراین تحقیق استفاده ازسرعت حد گوجه فرنگی درآب به منظور سورت هیدرولیکی آن مورد مطالعه واقع شد دراین راستا سرعت حد گوجه فرنگی بصورت تجربی و به روش ستون اب تعیین شد برخی از ویژگیهای موثر میوه برسرعت حد آن به کمک روشهای استاندارد تعیین شدند بهترین مدل ها برای گوجه فرنگی به صورت تابعی از تفاوت چگالی آب و میوه حجم میوه و ضریب شکل آنها به ترتیب دارای ضرایب تعیین ۰/۸۴ بودند همچنین مشاهده شد که مهمترین عامل موثر درسرعت حد پرتقال تفاوت چگالی آب و میوه می باشد و فاکتورهای حجم میوه و ضریب شکل آنها برسرعت حد تاثیر معنی داری ندارند لذا درسیستم سورتینگ گوجه فرنگی تفاوت درسرعت درحد پرتقال می تواند به عنوان معیاری برای طراحی سیستمهای جدایش قرارگیرد.