سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه علیدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی رضاپور – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

صفحه ایران در بخش میانی کمربند کوهزایی و لرزه خیز آلپ-هیمالیا و نیزدر بین صفحه عربی در جنوب غرب و سپر پایدار اوراسیا در شمال شرق قرار گرفته است ،که با سرعت ٢۴ میلیمتر در سال به سمت یکدیگر حرکت می کنند.از این رو مطالعه پوسته در این بخش اهمیت می یابد.روش مدلسازی وارون همزمان پارامترهای زمینلرزه ای یکی از روش های متداول در انجام مطالعات ساختار سرعتی پوسته زمین است که در آن پارامترهای مکانی و زمانی زمینلرزه ها و ساختار سرعتی پوسته،طی مراحل مدلسازی وارون به طور همزمان بهینه می شوند.در این مطالعه برای تعیین مدل یک بعدی سرعتی بهینه پوسته در شرق ایران از روش مدلسازی وارون همزمان و نرم افزار ولست استفاده شده است.منطقه مورد مطالعه به مرکز بیرجند شامل محدوده جغرافیایی ٣٢ تا ٣۴ درجه عرض شمالی و ۵٧ تا ۶٠ درجه طول شرقی ، در ایالت لرزه زمین ساختی شرق ایران-ایران مرکزی قرار دارد.در این مطالعه برای تعیین مدل یک بعدی ، ١۴٠ زمینلرزه با شرایط مناسب استفاده شد و با استفاده از آن بعدازاجرای برنامه ولست مدل سرعتی مناسب بدست آمد.مدل حاصل شامل دو لایه با سرعت های ۵٫٩٠ تا عمق ٨ کیلومتری و ۶٫١٠ تا عمق ١٢ کیلومتری می باشد.