سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز
مهدی مرادی – دانشجوی دکتری
وحید اسدی مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمهدی نصیری – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین مدل ریاضی مناسب برای تخمین محتوای رطوبتی خربزه درختی در طی خشک کردن با یک خشک کن آزمایشگاهی از نوع کابینی است. فرایند خشک کردن در سه سطح دمایی ۴۰ ۵۰ و ۶۰ درجه سلسیوس صورت پذیرفت. سرعت هوای خشک کن ۰/۹متر بر ثانیه و درصد رطوبت مطلق آن در ابتدای فرایند ۰/۶% بود. ابتدا اثر دما بر تغییرات محتوای رطوبتی بررسی شد و سپس برای مدل کردن نمودار حاصل از تغییرات نسبت رطوبتیMR) در برابر زمان خشک شدن در هر دما هشت مدل ریاضی استاندارد استفاده شد. برای مشخص کردن بهترین مدل ریاضی جهت مدل سازی از مقایسه فاکتور های آماریRMSEوχ۲ وR2 استفاده شد. در میان مدل های ریاضی مدلTwo term در هر سه دما به عنوان بهترین مدل معرفی شد.