سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود فاضلی یلسوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
هادی محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

نقاله های مارپیچی از جمله تجهیزاتی هستند که برای جابجایی مواد در مراحل برداشت و بعد از برداشت محصولات کشاورزی به وفور به کار می ورند. سرعت دورانی مارپیچ و زاویه انتقال از جمله عوامل موثر در توان و انرژی مورد نیاز و ظرفیت انتقال یک نقاله مارپیچی به شمار می آیند. در این تحقیق اثرات عوامل مستقل شامل سرعت دورانی مارپیچ در سه سطح ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ rpmو زاویه تمایل نقاله در سه سطح شکل صفر، ۲۰ ، ۴۰ درجه بر توان مورد نیاز و ظرفیت انتقال نقاله مارپیچی در آزمایش با سه رقم متدوال شلتوک در استان گیلان (علی کاظمی، هاشمی و خزر) مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. طول مارپیچ ۲ متر، قطر و گام آن به ترتیب ۷۸ و ۵۰ mm بود. آنالیز داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار spss انجام گرفت. نتیج نشان داد که مدل ظرفیت انتقال نقاله برای سه رقم برنج علی کاظمی، هاشمی و خزر به ترتیب دارای ظریب همبستگی و ضریب تبیین معادل ۰/۵۸۸ و ۰/۳۴۶ و ۰۸۷۳ و ۰/۷۶۳ و ۰/۷۷۸ و ۰/۶۰۵ و برای مدل توان مورد نیاز به ترتیب ۰/۹۵۷ و ۰/۹۱۵ و ۰/۹۶۸ و ۰/۹۳۶ و ۰/۸۱۴ و ۰/۶۶۲ بوده است. همچنین نتایج نشان داد که ضریب همبستگی عامل سرعت دورانی مارپیچ و زاویه تمایل نقاله در ظرفیت انتقال، در آزمایش با رقم هاشمی دارای بیشترین مقدار (۰/۸۷۳) و همچنین برای توان مورد نیاز نقاله نیز بیشترین ضریب همبستگی در همین رقم (۰/۹۶۸) بدست آمد. همچنین بطور کلی با توجه به مقادیر ظریب β بدست آمده، سرعت دورانی مارپیچ بیشترین تاثیر و اهمیت را در پیشگویی توان مورد نیاز نقاله مارپیچی و ظرفیت انتقال داشته است.