سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد هادی داودی – دکتری ژئوتکنیک – طراح ارشد سدهای خاکی
محمد کیا خسروی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
زهره جبارچلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

همواره تحقیقات در زمینه رفتارسنجی و مدل سازی بدنه س دهای خاکی بر روی سد های ساخته شده از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا سد احداث شده یک مدل فیزیکی۱:۱ از رفتار واقعی یک سد را نشان می دهد و رفتارسنجی بدنه این سدها در راستای تدوین اصول طرّاحی و معرّفی تجربیات جدید همواره در اولویت است.در این تحقیق سیستم ابزار دقیق سد تهم شامل سلو لهای فشار و پیزومتر های الکتریکی در مقطع طرّاحی سد، به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نتایج ثبت شده از سیستم ابزار بندی براساس واقعی تهای حاکم بر پروژه و با لحاظ نمودن مشخّصات فنّی طرح وتفسیر های مهندسی ارزیابی شده و فیلتراسیون ابزار سالم و مشکوک به خرابی (عدم کارکرد صحیح) صورت یگیرد.سپس براساس پارامتر های رفتاری مصالح (مطابق گزارش مرحله طرّاحی)، با استفاده از نرم افزار GeoStudio رفتار سد مد لسازی گردید. تحلی لها یهای عددی بااستفاده از سه مدل رفتاری الاستیک خطّی، کمکلی و الاستیکپلاستیک و در حالات بارگذاری یکباره و پلّکانی انجام می شود. پیکره سد به دو صورت همگن و ناهمگن در نظر گرفته می شود و در حالت دوم تغییرات ویژگی مصالح در داخل هسته در امتدادقائم و در داخل پوسته در دو گزینه انجام می شود. در مورد مصالح پوسته دو گزینه برای امتداد ویژگی های مصالح در نظر گرفته شد که اولی در امتداد عمود بر لایه و دومی در امتداد عمود بر کنتور های تنش است. و مقایسه نتایج مدل با داده های مشاهداتی نشان می دهد که استفاده از مدل رفتاری الاستیک- پلاستیک به همراه بارگذاری پلکانی و در نظر گرفتن ناهمگنی مصالح سد در شرایطی که تغییرات ویژگی مصالح در داخل هسته در امتدادقائم و در مصالح پوسته در امتداد عمود بر کنتور های تنش باشد به عنوان بهترین گرینه شناخته می شود.