سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد صفرپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز
حسین نوید – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تبریز
ترحم مصری گندشمین – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مهمترین هدفهای یک مدیر کاهش هزینه های مالی و بالابردن سود می باشد.لازمه محاسبه هزینه های موجود، دسترسی به آمار دقیق هزینه های ماشین می باشد. به طور کلی هزینه های ماشین های کشاورزی، هزینه فرصت از دست رفته و یا هزینه به موقع انجام نشدن عملیات مزرعه یم باشد[ Dalsted et al, 1996] مطالعه حاضر با هدف برآورد رابطه بین ساعات کارکرد تجمعی و هزینه های نگهداری و تعمیر تجمعی ( بر حسب درصدی از قیمت اولیه) تعداد ۲۴ دستگاه ماشین برداشت نیشکر فعال د رشرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی خوزستان انجام پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز شامل هزینه های نگهداری و تعمیر و ساعات کارکرد سالیانه در طی یک دوره ی ده ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ جمع آوری گردید. داده ها توسط برنامه های آماری SPSS16 برای تجزیه و تحلیل آماری و تعیین مدل مناسب پردازش گردیدند. برای تعیین مدل مناسب از آزمون های آماری Z و F و ضریب تبیین R2 استفاده گردید. در این مطالعه مناسب ترین مدل ریاضی برای ماشین های برداشت نیشکر مدل توانی به صورت (فرمول رد متن اصلی مقاله) محاسبه گردید.