سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا قاسمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی فارس، دانشجوی دکترای علوم سیاسی
محمدرضا قاسمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز، کارشناس ارشد کامپیوتر

چکیده:

هر جامعه برای شکل گیری و رشد اجتماعی، نیازمند بهره مندی از الگوهای متعدد رفتاری و کنشی در سطوحگوناگون است. مدتی است که در جامعه ما نیز به این موضوع توجه می شود، طبیعی است به اقتضای اسلامی بودنجامعه ایرانی، بر سبک زندگی اسلامی ایرانی تأکید ویژهای شود. بر این اساس، برای نهادهای اثرگذار فرهنگی،همچون خانواده، آموزش و رسانه، توجه به آموزه های اسلامی و الهام گرفتن از الگوهای معرفی شده در این آموزه ها،برای شکل دادن به نوعی از سبک زندگی متناسب با شاخصهای فرهنگی خاص جامعه ایران اسلامی، مهم خواهدبود. هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دینقرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار میآورند. برای تعریف، ترسیم و ترویج سبک زندگی دینی لازماست که با تکیه بر منابع اسلامی به بازخوانی فرهنگ خود پرداخته شود. جامع بودن آموزههای اسلامی، همه جنبه هاو زوایای زندگی انسان را در بر می گیرد. این نوشتار می کوشد برخی از شاخص های سبک زندگی اسلامی را در سطحفردی و اجتماعی استخراج و معرفی کند و در نهایت مدلی برگرفته از فرهنگ اسلامی جهت دستیابی به سبکزندگی اسلامی ارائه نماید.