سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه سلطانی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سری های زمانی نقش مهمی در برنامه ریزی، طراحی و تحلیل سیستمهای هیدرولوژیک دارند. سیلاب یکی از مهم ترین و مخرب ترین پدیده های هیدرولوژیک است که در چند سال گذشه اثرات اقتصادی واجتماعی زیادی در استان مازندران بر جا گذاشته است. یکی از شاخص های مهم سیلاب دبی حداکثر لحظه ای سالانه است. پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سالانه از دیدگاه ایمنی و اقتصادی و کارکرد مناسب سازه های هیدرولیکی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مطالعه به منظور شناسایی مدل بهینه و مناسب برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سالانه رودخانه طالار قائم شهر، سری زمانی دبی حداکثر لحظه ای سالانه این رودخانه طی دوره آماری۷۹-۱۳۳۷به کار گرفته شد. با مشاهده نمودار این سری نسبت به زمان، مشخص شد هیچگونه روند افزایشی یا کاهشی و یا تغییرات دوره ای در این سری وجود ندارد. آزمون مقادیر پرت، سازگاری، همگنی، ایستایی و آزمون نرمال بودن بر روی سری داده ها انجام شد. نتایج حاصل از سری مورد مطالعه نشان داد که مدل، یک مدل اغتشاش خالص است و دبی جریان حداکثر لحظه ای این رودخانه دارای توزیع نرمال می باشد و هم چنین تابع لوگ پیرسون تیپ ۳ بهترین مدل برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سالانه می باشد.