سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا غیایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
داود حیدری – کارشناس مهندسی شیمی
اکبر افشاراصل – کارشناس ارشد شیمی تجزیه
وحید اروج پور – کارشناس ارشد شیمی آلی

چکیده:

زمان تاخیر اشتعال یکی از مشخصه های اصلی پیشرانه های مایع می باشد که نحوه روشن شدن موتور و شرایط حاکم برفرایند احتراق را کنترل می کند مجموعه ای از عوامل فیزیکی و شیمیایی که خود از شرایط محیطی همچون فشار و دما متاثر میگردند زمان تاخیر اشتعال را تحت کنترل دارند دراین مقاله میزان تاثیرپذیری زمان تاخیر اشتعال از فشار محیط برای دو نوع پیشرانه مایع به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرارگرفته است دربخش تئوری یک مدل مناسب برای فرایند اشتعال انتخاب و با کمک آن زمان تاخیر اشتعال درفشارهای کاهش یافته پیش بینی شده است دربخش مربوط به نتایج تجربی با بهرهگیری از روشی که درحال حاضر درآزمایشگاه خواص پیشرانه سازمان صنایع هوافضا برای مطالعه همزمان مکانیزمهای اشتعال و احتراق به کاررفته داده های اشتعالی پیشرانه مذکور تعیین و با پیش بینی های مدل مقایسه شدند