سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین مجیدی نیا – کارشناسی ارشد ، دانشجو پترولوژی دانشگاه تهران
فرامرز طوطی – دکتری پترولوژی از دانشگاه اوبسالو سوئد

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه در ۷۵ کیلومتری شمال شرق تهران و در دره ی هراز هراز قرار گرفته است سنگهای آتشفشانی در ناحیه ی پلور شامل دو نوع حد واسط و بازیک اند. برای تعین محیط هایتکنونیکی و پتروژنز از دیاگرام های عناصر کمیاب غیر موبیل استفاده شده است. نمونه های موردمطالعه از لحاظ ژئوتکتونیکی، در محدوده ی فرورانش و درون پلیتی هم زمان با برخورد، قرار می گیرند.عمدتاً روانه های منطقه پلور با گوشته دارای آمفیبول در تعادل بوده اند و دارای ماهیت آلکالن اند و منبع نمونه ها گوشته ی اولیه ی غنی شده را نشان می دهد. در بررسی نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده با کندریت وOIB منشاء مشترک و ارتباط با فرورانش برای روانه های منطقه ی پلور تعیین شده است.