سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور عادل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ایرج رساء – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
فریبرز مسعودی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مسعود حسینی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی

چکیده:

محدوده گرماب در ۵٠ کیلومتری شمالشرق شهرستان قائن، در قالب برگه زمی نشناسی ١:١٠٠٫٠٠٠ آبیز و زون شرق ایران واقع شده است. بر اساس مطالعات سنگنگاری و زمینشیمی انجام شده، سنگهای منطقه ترآیبی از آندزیت، تراکیآندریت، آندزیت-بازالت و پیروآلاستیک دارند. مواد آذرآواری شامل آگلومرا و انواع توف ها از جمله آریستال ویتریکتوف، آریستال لیتیکتوف، رگههای ژاسپر، ژیپس و … هستند. بافت پورفیری و جریانی از جمله باف تهای غالب در این ولکانیک ها میباشد. با توجه به نمودار مثلثی AFM سرشت ماگمایی این سنگها کالکآلکالن میباشد. عناصر با شدت میدان بالا HFSE همچون Ti, Y و Nb رتهیشدگی را نسبت به عناصر کمیاب خاکی REE و عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بالا LILE نشان میدهند. این ویژگی مربوط به محیط تکتونیکی وابسته به مناطق فرورانش است. تهی شدگی از عناصر با شدت میدان بالا همچون Y, Ti, Zr و Nb و غنی شدگی از عناصر Sr, Ba و K نشان دهنده شرکت پوسته در فرآیندهای ماگمایی و آلودگی ماگما توسط وسته است. در نمودارهای ژئوشیمی تعیین محیط تکتونیکی، سنگهای مورد بررسی در کمانهای ماگمایی حاشیه فعال قارهای تشکیل شدهاند.