سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ام السلمه بابایی فینی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مجید حضرتی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

جغرافیای کشاورزی، علم برنامه ریزی و سازماندهی فضایی کشاورزی می باشد. در این شاخه از جغرافیا، پتانسیلها و محدودیتهای کشاورزی مناطق بصورت کلی و همه جانبه بررسی شده و مکانهای بهینه کشاورزی شناسایی می شود. با توجه به این که مناطق بیابانی، اغلب خشک و فاقد منابع آب و خاک مناسب است. بنابراین شناسایی نقاط حاصلخیز و تجهیز کردن این مناطق، از مسائل مهم جغرافیای کشاورزی مناطق خشک می باشد. در این مقاله نیز، برای اولویت بندی شهرستانهای استان خراسان جنوبی جهت استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی، شاخصهای مختلف کشاورزی از قبیل جمعیت کشاورز، اراضی زیر کشت، تولیدات کشاورزی، منابع آب و نیروی انسانی کشاورزی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این زمینه با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات پرداخته شد. سپس با روش تحلیلی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات کشاورزی استان مربوطه پرداخته شد. در این زمینه از روش ویکور و به کمک نرم افزار Excel جهت تجزیه و تحلیل آمارها و اولویت بندی شهرستانها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شهرستان قاینات و بیرجند بواسطه برخورداری از نیروی انسانی و اراضی زیر کشت و منابع آب کافی، بیش از سایر شهرستانها مستعد استقرار صنایع کشاورزی می باشد.