سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی عاقلی –
بهروز وحیدی –
حسین عسکریان ابیانه –

چکیده:

درشبکه های توزیع با بروزخطا و عملکرد تجهیزات حفاظتی بخشی ازشبکه به سبب ساختارشعاعی آن بی برقی را تجربه خواهند کرد ازسوی دیگر یکی ازمزایای تولیدات پراکنده DG درشبکه های توزیع افزایش قابلیت اطمینان است دراینمقاله تابع هدف جدیدی معرفی گردیدکه مقدار انرژی قابل بازیابی شبکه به کمک نصب تولید پراکنده را براساس محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی محاسبه می کند ازمزایای تابع هدف ارایهشده جنبهتحلیلی آن می باشد براساس ماهیت تحلیلی تابع هدف میتوان تاثیر تغییر هرکدام از پارامترهاازقبیل محل نصبDG محلتجهیزات حفاظتی یا کلیدزنی تغییرات نرخ بروز خطا و.. را برمقدرا تابع هدف بدست آورد با بهینهس ازتابع هدف محل مناسب تجهیزات جهت افزایش قابلیت اطمینان بدست خواهد آمد.