سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام رهبری مقام – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر‐تهران
مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه کاشان ‐کاشان
مهدی صلای نادری – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر‐تهران
گئورگ قره پتیان – پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر‐تهران

چکیده:

به منظور کاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور،طراحی روشهای مونیتورینگ برخط ۱ اهمیت ویژهای دارد. استفاده از امواج الکترومغناطیس برای مونیتورینگ ترانسفورماتور به صورت برخط اخیراً پیشنهاد شده است .هدف این مقاله استفاده از آنتنها ی ساکن فراپهن باند جهت تشخیص عیوب شعاعی در راستای ارتفاع سیم پیچ ترانس میباشد به این صورت که پالسهای باری ک ایجادشده توسط فرستنده س یستم رادارUWB با استفاده از آنتنهای فراپهن باند به سمت ترانس تابانده شده و بازتابآن ذخیره می شود. همچنین یک روش تحلیلی بر مبنای مکان هندسی اشکال در فضا برای بدست آوردن محل دقیق عیب ارائه و نتایج آزمایشگاهی با تحلیلی مطابقت داده شده است