سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رحمانپور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یوسف عظیمی – دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین محدوده نهایی از اساسیترین مراحل طراحی و برنامهریزی معادن به شمار میرود. محدوده نهایی به محدودهای اطلاق میشود که اگر با رعایت محدودیتهای فنی، همین امروز استخراج شود، بیشترین سود را خواهد داشت. از این روی در طول۵۰ سال اخیر، تکنیکهای متعددی برای تعیین محدوده نهایی ارائه شده است که از مهمترین آنها میتوان به تئوری گراف لرچ و گروسمن، و تکنیک جریان شبکهای اشاره کرد. روشهایی که تا کنون برای تعیین محدوده نهایی ارائه شدهاند، ارزش زمانیپول را مد نظر قرار ندادهاند. در نظر گرفتن ارزش زمانی پول باعث خواهد شد که ارزش بلوکها به درستی محاسبه شده و بهتبع آن محدوده نهایی بدست آمده به بهینه واقعی نزدیکتر خواهد بود. در این مقاله روشی برای تعیین محدوده نهایی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول ارائه شده است. نتایج نشان میدهد که محدوده بدست آمده از این روش کوچکتر از محدوده نهایی محاسبه شده بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بوده و در داخل آن قرار دارد. سود حاصل از محدوده نهایی جدید کمتر، و ارزش فعلی آن بیشتر از ارزش فعلی محدوده نهایی محاسبه شده بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول است