سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان شمس نجاتی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین و کارشناس محیط زیست
سرور شمس نجاتی – کارشناس ارشد علوم محیط زیست و کارشناس محیط زیست

چکیده:

طرحهای احداث بزرگراه از جمله طرحهای مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی اند . در این فرایند چند محدوده تحت تاثیر وجود دارد. مرزهای اکولوژیک و از جمله در محیط بیولوژیک با عنوان تاثیر بر الگوی رفتار گونه های حیات وحش در مراحل اجرایی احداث و طول دوره بهره برداری و عنوان تعیین مرز تحت تاثیر بیولوژیک در الگوی رفتار گونه های زیستی از جمله موارد است. از اینرو جهت بررسی و تعیین حدود تحت تاثیر زیستگاه و گونه ول حفار افغانی با نام علمی ellobius fuscocapillus که داخل منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل و دربخشی از مسیر عبور جاده کلور به درام واقع گردیده بود مد نظر قرار گرفت. بدین منظور ضمن بازدید میدانی اقدام به نمونه برداری کوادراتی در تعداد ۲۴ کوادرات با ابعاد عرض ۳ و طول ۲۰ متر با فواصل ۲۵ متر دو طرف جاده گردید و تفاوت لانه های مورد استفاده و عدم استفاده در نرم افزار spss با سطح معنی دار ۰٫۰۵ با آزمون فرض اجرا گردید. نتایج مطالعه ضمن رد فرض صفر بیانگر حریم تحت تاثیر ۱۵۰ متر از محور جاده بود که در قالب معادله ریاضی Y= 0.901+0.812x به عنوان فاصله دقیق تاثیرپذیر غیرمستقیم این گونه از اجرای طرح بود که راهکار اجرایی کمی سازی فرایند در این بخش از مطالعات و قابل بسط برای سایر گونه ها در شرایط مشابه می باشد.