سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی فرمهینی فراهانی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حمیدرضا میرداودی – عضو هیئت علمی مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

جهت تهیه نقشه پراکنش مناطق بیابانی از دیدگاه پوشش گیاهی دراستان مرکزی ابتدا کلیه آمار اطلاعات گزارشات و نقشه ها ی موجود درزمینه پوشش گیاهی خاکشناسی اقلیم ژئومورفولوژی و … جمع آوری و مطالعه گردید با توجه به اطلاعات حاصل از بررسی منابع مطالعه عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای عملیات صحرایی و ارزیابی مراتع تیپهای گیاهی که دارای وضعیت عمدتا ضعیف تولید و تنوع گونه ای پایین بوده و عمده گونه های گیاهی آنها جزء گیاهان شناخته شده بیابانی بودندو درصد پوشش گیاهی پایینی نیز داشتند جز تیپهای گیاهی بیابانی محسوب گردیدند البته شرایط خاص هرمنطقه و محدودیت های موجود نیز درتفکیک مناطق بیابانی درنظر گرفته شده است نهایتا از بین ۴۶ تیپ گیاهی موجود دراستان مرکزی ۲۱ تیپ گیاهی بعنوان تیپهای گیاهی بیابانی تفکیک گردیدند براساس نتایج حاصله وسعت مناطق بیابانی استان مرکزی از دیدگاه پوشش گیاهی ۲۷۶۰۷۴ هکتار می باشد که این مقدار ۱۶/۳۳ درصد کل مرتع استان و ۹/۴ درصد کل مساحت استان را شامل می شود. وسیعترین تیپ گیاهی بیابانی تیپ Hulthemia-Scariola با ۷۷۸۳۳/۸ هکتار مساحت ۴/۶ درصد مساحت مراتع استان می باشد کهدرمحدوده شهرستانهای ساوه اراک دلیجان و خمین پراکنده است.