سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی
مرتضی خمیری – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدهادی رضوی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

گلهای خشک شده رازک (Humulus lupulus L با استفاد هاز اتانول ۵۰% بروش غوطه وری درشرکت گیاه – اسانس گرگان عصاره گیری شدند تمام عصاره به دست آمده جهت تعیین محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی مورد ارزیابی قرارگرفت پتانسیل آنتیاکسیدانی با استفاده از روشهای آزمایشگاهی زیر تعیین شد شامل قدرت احیای یون آهن سه ظرفیتی ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و فعالیت به دام انداختن رادیکالهای DPPH براساس نتایج بدست آمده گلهای رازک به عنوان یکمنبع آنتی اکسیدان طبیعی شناخته شدند و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها تایید شد.