سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع ط
مسعود برادران – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
منصور غنیان – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین متغییرهای موثر بر میزان مطلوبیت ارزشیابی آموزشی بوده است.در این پژوهش به بررسی میزان موفقیت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین با انواع روش های ارزشیابی و نیز بررسی دیدگاه های دانشجویان درباره کارکردهای ارزشیابی و میزان موفقیت ارزشیابی رایج در رسیدن به اهداف آن پرداخته شده است.جامعه آماری مطالعه را دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه رامین تشکیل می دهد.کل جامعه آماری ۱۷۸ نفر و تعداد نمونه که با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند ۱۲۰ نفر می باشند.روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی بوده است.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.برای پاسخگوئی به سوالات از طیف صفر تا ده استفاده شده است. روایی صوری با استفاده از نظرات اساتید تایید شده است و برای محسابه پایانی آن از آزمون آلفای کرونباخ (۷۰%) استفاده شده است.از شاخص های آمار توصیفی برای توصیف یافته ها و آزمون T مستقل و F برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که دانشجویان از روش های ارزشیابی جدید نظیر ارزشیابی گروهی و ارزشیابی اینترنتی استقبال کرده اند و نظام ارزشیابی رایج را در رسیدن به اهداف آموزشی ناتوان و ناموفق می دانند.