سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جواد لطفی – دانشجوی کارشناسی ژئومورفولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری، ته
گوهر عزیزی پور – مدرس دانشگاه پیام نور خرم آباد
زینب لطفی – آارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

این تحقیق در مورد تعیین ماهیت نهشته های رسوبی حوضه با استفاده از آنالیز آزمایشگاهی می باشد . برای این منظور نمودار گرانولومتری حوضه واندیس های مختلفی برای منطقه مورد مطالعه به دست آورده شد آه نتایج آن به شرح ذیل می باشد : اندیس سورتینگ SO : 1.78 چون ۲/۵ < 1/78 نمایانگر این است که رسوب از نوع دریایی با ساحلی پست و رودخانه ای می باشد . اندیس کیودفی QDF : 0.765 اندیس هازن: ۵٫۹۲ هر دو اندیس نشان می دهند آه اندیس کلاسمان ناجور یعنی هترومتریک می باشد(یعنی رسوبات منطقه نامنظم می باشند). اندیس تقارن : ۰٫۰۳۵ چون جواب مثبت است کلاسمان رسوب بیشتر در قسمت درشت است. نمودار گرانولومتری حوضه نیز نشان می دهد آه رسوب در اثر جریانی که قادر به حمل آن نبوده به جای گذاشته شده است و رسوبات منطقه دراثر عمل نامنظم رودخانه های نامنظم و جریان های شدید سیلابی به وجود آمده است. پس به طور آلی با توجه به مطالعاتی که بر روی ویژگی های فیزیکی رسوبات انجام گرفته و نتایج آزمایشات گرانولومتری م ی توان گفت آه منشأ رسوبات حوضه ابراهیم آباد از نوع رودخانه ای و کف دریاچه ای و رسوب گذاری به صورت نا منظم و بیشتر ذرات درشت است.