سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین نجفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
سپیده مولاوردیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
نجده مساعدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
هنگامه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

ناحیه مکران بصورتی کاملا ویژه از سایر نواحی مجاور خود، نظیر زاگرس و گودی جازموریان جدا میباشد. مکران ایران در بر گیرنده حد شمال خاوری توده قارهای عربی می باشد. رشته مکران بهوسیله جدایشگری بنیادی به نام خط عمان از زاگرس جدا می شود. لرزه زمینساخت و برآورد خطر زمینلرزه سد زیردان به مختصات۶۰/۵۹درجه طول خاوری و ۲۵/۳درجه عرض شمالی واقع بر روی رودخانه کاجو در استان سیستان و بلوچستان واقع در ایالت لرزه زمینساخت مکران می باشد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. ساختگاه مورد نظر در استان لرزه زمینساختی مکران، منطقه فرورانشدریای عمان بزیر پوسته قاره ای فلات ایران، واقع شده است. در مطالعه حاضر لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی گستره مکران، زمینساخت ناحیه ای، چشمه های لرزه ای ناحیه زمینساخت محلیساختگاه سد و ویژگیهای لرز هزمینساختی ناحیه مورد بحث واقع شده است. بر پایه ویژگیهای لرزه خیزی و همچنین چشم ههای خطی، ناحی های بیشینه مقادیر شتاب زمین محاسبه شده است