سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نارسیس امین رشتی – دکتری اقتصاد
فاطمه فهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصاد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

چکیده:

یکی ازمولفه های تاثیر گذار درفرایند توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی در یک منطقه و یا کشور حمل و نقل می باشد و دراین میان حمل و نقل ریلی به دلیل وجود مزیت های امنیت مصرف انرژی اندک درمقایسه با سایرشقوق حمل و نقل از اهمیت وافری برخوردار است مترو به علت کاهش آلودگی زیست محیطی و ترافیک افزایش سرعت و تعداد در جابجایی مسافران و … ا زجمله موثرترین روشهای حمل و نقل درون شهری بالاخص درکلان شهرها می باشد که این مزیت ها باعث استفاده افراد ازاین وسیله نقلیه درساعات شبانه روز می شود این امر موجب ترافیک جمعیتی دربرخی از ساعات شبانه روز دراستفاده از مترو شده است. با اعمال قیمت تبعیضانه می توان کارایی را افزایش داده و به شرایط بهینه نزدیک شد بگونه ای که بوسیله این امر منابع بطور بهینه ای توزیع میگردد و شرایط رفاهی را افزایش میدهد. با عنایت به موارد فوق الذکر درمقاله حاضر هدف اصلی ارایه نوع دیگری از قیمت گذاری برمبنای قیمت تبعیضانه درراستای هدف اصلاح الگوی مصرف می باشد.