سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود امیدوارطهرانی – کارشناس سازههای هیدرولیکی، شرکت مهندسین مشاور طوس آب، مشهد، ایران

چکیده:

با توجه به هزینه زیاد طرحهای تلمبه ذخیرهای خراسان رضوی بهینه کردن قطر پنستاک هزینههای طرح را کاهش و نسبت سود به زیان را افزایش خواهد داد. برخلاف نیروگاههای برقابی کوچک هزینه پنستاک در نیروگاه های تلمبهذخیرهای درصد کمی از هزینههای کل طرح است. اما قطر پنستاک در هزینهها و درآمدهای کل طرح تاثیر مستقیم دارد. در این مقاله سعی شده است تا تاثیر قطر پنستاک و مسیر انتقال نیروگاه تلمبه ذخیرهای میرآباد خراسان رضوی در درآمد و هزینه کل طرح بررسی گردد. برای این منظور ضمن انتخاب قطر پنستاک و احتساب افتهای مسیر، توان تولیدی توربین و توان مصرفی پمپ محاسبه میشود. سپس هزینههای سرمایهای سد، تاسیسات و تجهیزات نیروگاه و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری سالیانه برای سد، تجهیزات هیدرمکانیکال و تجهیزات هیدروالکتریکی براساس توان تولیدی توربین و توان مصرفی پمپ برآورد میشود. منافع مستقیم احداث نیروگاه تلمبه ذخیرهای از طریق جایگزینی نیروگاه گازی که قادر به تولید برق معادل نیروگاه تلمبه ذخیرهای هستندمحاسبه شده است.