سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارسلان شکرچیان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مربی پژوهشی پایه ۱۵
پیمان اسفندیارپور – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مربی پژوهشی پایه ۷

چکیده:

گونه بنه یکی از باارزشترین گونه ها جهت حفاظت خاک و آبخیزداری در منطاق جنگلی کوهستانی خشک و نیمه خشک است و با ریشه دوانی وسیع خود بهترین گونه برای حفظ خاک این مناطق می باشد در این مقاله با استفاده ازمته سال سنج نمونه های موردنظر از مغز چوب درختان بنه برداشت گردیده است و با توجه به سن و ارتفاع درختان و استفاده از فرمول های مربوط رویش قطری سالانه درخت بنه در این حوزه آبخیز مشخص گردیده است. با توجه بهاینکه این جنگل ها در حال انقراض و تخریب می باشد و کشت این گونه در این مناطق بطور حتم لازم می باشد. رشد سطح مقطع برابر سینه درخت جهت جنگل کاری در حوزه آبخیز یکی از فاکتورهای لازم برای جهت دادن به مدیریتجنگلکاری در حوزه آبخیز می باشد. طبق بررسی انجام شده رویش قطری بنه در این حوزه آبخیز نزدیک ۳ میلیمتر درسال تعیین گردیده است