سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید ناصحی – مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

چکیده:

یکی از پیش نیازهای بهبود هر سیستمی، شناسایی موانع و درجه اهمیت آنها است. برای این منظور سازوکارهای مختلفی تعریف شده و در گذر زمان توسعه یافته است . اغلب این روشها که متکی بر استفاده از نظرات خبرگان وبهره گیری از تکنیک هایی همچون پرسشنامه، دلفی، طوفان ذهنی و … است، صرفا منجر به شناسایی موانع شده ولیکن در این بین روابط علت و معلولی و قدرت نفوذ ومیزان وابستگی بین عناصر کمتر مورد توجه قرار می گیرد.یکی از متدهایی که طی سالهای اخیر تکوین و توسعه یافته است تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیریISM) می باشد. این تکنیک که در سازمانهای مطرح دنیا با اقبالگسترده ای مواجه شده است در شناسایی موانع طیف وسیعی از سیستم ها ی مستقر و تعیین روابط علت و معلولی و قدرت نفوذ و میزان وابستگی بین عناصر این سیستمها ابزار بسیار توانمندی است. در مقاله حاضر سعی شده است که با استفاده از مفروضات حاصل از اجرای پروژه مدیریت بهبود بهر ه وری کاربرد این مدل تشریح گردد