سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
فتح اله بلداجی – استادگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین قابلیت هضم پروتئین آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت که در آن ۷ تیمار و به ازای هر تیمار ۳ تکرار و در هر تکرار ۳ قطعه جوجه گوشتی نر قرار داشت. تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره شاهد ذرت سویا و سه جیرهآزمایشی حاوی سطوح ۳،۶ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه ۱وسه جیره آزمایشی دیگر حاوی سطوح ۳،۶ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور ازکشتارگاه ۲ بودند . برای تعیین قابلیت هضم ظاهری پروتئین از دو روش نمونه گیری ازمحتویات ایلئوم و فضولات به همراه مارکر اکسیدکروم استفاده شد. استفاده از آرد ضایعات طیور اثر معنی داری بر عملکرد جوجه های گوشتی در طی دوره آزمایش قابلیت هضم نداشت، اگرچه باافزایش آرد ضایعات طیور در جیره مصرف خوراک و عملکرد کاهش پیدا کرد. استفاده از آرد ضایعات طیور باعث کاهش معنی دار در قابلیتهضم ایلئومی پروتئین بین تیمار شاهد و سطح ۹% کارخانه ۲ شد،اما تفاوت معنی داری در قابلیت هضم پروتئین به روش نمونه برداری از فضولاتبین تیمار شاهد و سایر تیمارهای آزمایش وجود داشت( ۰۵ / .(p < 0