سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی لنگری زاده – استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزی محمود –

چکیده:

فشردگی بیشتر درسینه احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش میدهد فشردگی بافت سینه به وجود سلولهای غدد شیری دربافت نرم سینه است بنابراین رادیولوژیست ها لازم است برای کشف غدد سرطانی درسینه های فشرده توجه بیشتری مبذول دارند این گونه بافت ها می توانند ضایعات سینه را مخفی کرده و به همین دلیل حساسیت رادیولوژیست ها درتشخیص سرطان سینه را کاهش میدهد هدف اصلی این مقاله ارایه یک روش کمی جدید برا یتعیین و دسته بندی فشردگی بافت سینه درتصاویر ماموگرام دیجیتال با استفادها ز منطق فازی می باشد روش پیشنهادی پارامترهای آماری ازجمله جولای، اوج میانگین و میانه را به عنوان ورودی های فازی مورد استفاده قرار میدهدبا استفاده از ۱۸۰ تصویر ماموگرام سیستم پیشنهادی ارزیابی گشت و نتایج نشان داد که در ۹۲/۸ درصد موارد فشردگی بافت سینه به درستی تشخیص داده شده و همبستگی شدیدی بین نتایج حاصله از سیستم و نظر رادیولوژیست ها وجود داشت .(K=0/87 P=0/0001