سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی علیجانی اردشیر – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل
بهران نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

چکیده:

یکی از مهمترین نیروهای مورد بررسی در طراحی سدهای بتنی، فشار هیدرودینامیکی سیال مخزن تحت اثر با رهای دینا میکی است. در تعیین مقدار فشارهای هیدرودینامیکی بطور معمول از اثر لزجت سیال مخزن صرفنظر م یشود. در این تحقی ق معادلهحاکم بر محیط مخزن با در نظر گرفتن اثر لزجت سیال و با فرض سد صلب مورد توجه قرار گرفته و حل دقی ق آن در فض ای فرکانسی تحت شتاب هارمونیک قائم تحریک برای لزج تهای مختلف سیال مخزن ارائه شده است. نتایج حاصله مبین آن استکه لزجت سیال بر فرکانس تشدید مخزن تأثیر گذاشته و باعث ایجاد تغییراتی در آن نسبت به حالتی که لزجت در نظر گرفت هنشود م یگردد. تغییرات فشار هیدرودینامیک در فرکان سهای تحریک نزدیک به فرکانس تشدید مخزن نسبت به حال تی ک هلزجت صفر فرض م یشود نسبتاً قابل توجه است. این موضوع در فرکان سهای تحریک بالاتر از فرکانس طبیعی مخزن کمت راهمیت پیدا م یکند.