سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه ض
حیدر روحی قادیکلایی – تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه ض
رضا معدولیت – تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله روشی تحلیلی جهت تعیین فرکانس طبیعی ورقهای مستطیلی نسبتاً ضخیم که دارای ترکی سراسری میباشند ارائه گردیده است. ترک به صورت موازی با یک لبهی ورق و درتمامی شرایط دینامیکی ورق به صورت ترکی باز و رشد ناپذیر درنظر گرفته شده است. جهت ارائه حل تحلیلی ضروری است که لبههای موازی با ترک دارای شرایط مرزی ساده باشند. دو لبهی دیگر ورق مستطیلی میتوانند هر یک از شرایط مرزی ساده، گیردار و یا آزاد را احراز نمایند. در این مقاله به طور خاص نتایج برای ورقی که دارای شرایط مرزی آزاد در دولبه دیگر میباشند ارائه گردیده است.همچنین ترک به صورت فنری گسترده که سبب کاهش سختی موضعی ورق و در نتیجه کاهش فرکانس طبیعی آن میگردد، مدل گردیده است. جهت بررسی دقت روش تحلیلی ارائه شده، نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از حل المان محدود نرم افزارABAQUSمورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج دقت بالایروش ارائه شده را تایید مینماید. همچنین تاثیر محل وجود ترک بر میزان کاهش فرکانس طبیعی ورق در مودهای مختلف با جابجای ترک از یک لبه تا لبهی دیگر مورد برسی قرار گرفته است. درنهایت از این روش تحلیلی برای بدست آوردن فرکانس طبیعی ورقی دارای چند ترک سراسری موازی با یک لبه نیز استفاده گردید و نتایج آن ارائه گردیده است