سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جبار کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
حامد ارزانی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

دراین مقاله ازروش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته DLSM جهت تعیین فرکانس طبیعی یک سازه ترکدار استفاده شده است دراین روش محدوده مساله توسط یک سری نقاط گرهی گسسته سازی میشود که برای تشکیل توابع شکل با استفاده ازدرونیاب حداقل مربعات متحرک به کارمیرود دراین تحقیق ازتکنیک معیار مشاهده استفاده شده است به منظور محاسبه فرکانس ابتدا ماتریسهای جرم وسختی با استفاده ازروش حداقل مربعات گسسته بدست می آید و سپ س با تشکیل رابطه ارتعاش ازاد و محاسبه مقادیر ویژه وبردارهای ویژه فرکانس و اشکال مدی صفحه ی ترکدار بدست می آید درنهایت با مقایسه نتایج عددی بدست آمده با نتایج نرم افزار aBAQUS دقت و کارایی این روش بررسی میشود.