سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گلثومه شادکام بیرک علیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم جعفری نعیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن ثغوری – دانش آموخته مقطع کارشناسی

چکیده:

برداشت مکانیزه میوه امروزه درکشاورزی پیشرفته اهمیت وافری دارد اکثردستگاه های برداشت مکانیزه میوه ها تکاننده ها هستند که برپایه ارتعاشات کارم یکنند و پارامتر مهم درسیستم های ارتعاشی فرکانس طبیعی سیستم می باشد دراین تحقیق با انجام آزمایشات لازم فرکانس طبیعی شاخه های چند نوع درخت از جمله سیب آلو بادام و غیره تعین گردید آزمایشی درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی درسه تکرار برای دو نوع میوه سیب اجرا شد عوامل مورد بررسی در این ازمایش نیرو و فاصله محل اعمال نیرو به شاخه نسبت به تنه درخت بودند درفرکانس طبیعی یک سیستم ارتعاشی می تواند با اعمال کمترین نیرو حداکثر لرزش شاخه ها را ایجاد کند درنتیجه وضعیت رزونانس برای سیستم ارتعاشی فراهم می شود تا بیشترین مقدار ریزش میوه ها بوجود آید و همچنین از صدمه رساندن بهدرختان شکستن شاخه دراثرنیروی ارتعاشی زیاد جلوگیری شود با اعمال فرکانس اجباری مطابق با فرکانس طبیعی شاخه ها با حداقل نیرو حداکثر لرزش دراثر وجود حالت رزونانس ایجاد م یشود برای این منظور به علت شباهت حالت شاخه درخت به نسبت تنه به تیریک سرگیرداز از خصوصیات چنین مکانیزمیهایی استفاده شد واضح است با اعمال نیرو به سرازاد تیر تغییر مکان ایجاد می شود.