سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هومان بابااحمدی میلانی – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله دانشگاه تربیت مدرس
انوشیروان انصاری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

تعیین مشخصات دینامیکی سازهها، از مهمترین مسائل در مهندسی عمران میباشد. با استفاده از نرمافزارهای المان محدود، میتوان یک سازه را مدلسازی و تحلیل کرد. در این مقاله، در ابتدا یک مدل قاب برشی با استفاده از نرمافزار المان محدود ۲۰۰۰SAP طراحی شد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مدلی مناسب در نرمافزار المان محدود ۲۰۰۰SAP مطابق با دادههای ورودی و خروجی به دستآمد. همچنین در ادامه، دادههای ورودی و خروجی با مقادیر مختلف نوفه آغشته شدند. کم بودن درصد خطای محاسباتی پارامترهای مدی، مناسب بودن این روش را نشان میدهد