سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدسعید گنجور – پژوهشکده میگوی کشور ، بوشهر ، صندوق پستی: ۱۳۷۴
عقیل دشتیان نسب – پژوهشکده میگوی کشور ، بوشهر ، صندوق پستی: ۱۳۷۴
بابک قائدنیا – پژوهشکده میگوی کشور ، بوشهر ، صندوق پستی: ۱۳۷۴
مریم میربخش – پژوهشکده میگوی کشور ، بوشهر ، صندوق پستی: ۱۳۷۴

چکیده:

ویبریوناسه خانواده ای از باکتریها هستند که در صنعت میگو اهمیت دارند . برخی از گونه های ویبریوبرای میگو مضر و بیماریزا هستند و سبب کاهش تولید می شوند . لذا این تحق یق با هدف شمارش و مقا یسه تعدادویبریوهای موجود در آب سه استخر پرورش میگو انجام شد. شمارش و شناسا یی باکتریها به روشها ی متداول باکتریشناسی صورت گرفت و سپس نتا یج بدست آمده ب ه کمک نرم افزارSPSS و از طری ق آزمون آماری ANOVA مورد بررس ی قرار گرف تند. نتایج نشان د ادند که آب ورودی سه استخر با احتمال P<0/05 از نظر تعداد کل باک تریهای هوازی ، تعداد کل ویبریو و انواع ویبریوها مشابه بودند اما آب موجود در درون استخرها ی پرورش شماره ۱ و ۳ و مقایسه آب خروج ی سه استخر با هم از نظر تعداد باکتر یهای هوازی ، تعداد کل ویبریوها و نیز انواع مختلف ویبریوها با یکدیگر تفاوت مع نی دار ی داشتند (P<0/05 میانگین تعداد کل باکتر یهای هواز ی میانگین تعداد کل و یبریوها در آب خروج ی استخرها بترتی ب۶/۷ و۸/۹ برابر ب یش از آب ورودی استخرها ی پرورشی بود . در ک ل بیش از ۵۸ در صد از گونه ها ی ویبری وی جداساز ی شده شناسا یی شدند که ر ایجتر ین گونه های ویبریو شناخته شده بترتیب فراوانی عبارت بودند از ،Vibrio vulnificus ، Vibrio natriegens Vibrio pelagius ، Vibrio fischeri ، Vibrio harveyi ، Vibro Fluvialis I ، Vibro Fluvialis II وVibrio parahaemolyticus ضمنا داده ها نشان داد که ۵% از کل تعداد ویبریوهای جدا سازی شده از آب استخرها ویبریو هاروی بوده است. چون این باکتری برای لارو میگو بیماریزا است لذ ا تیمار نمودن آب و اعمال مدیریت صحیح آب اهمیت دارد