سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم مرتضایی فریزهندی – استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران
اصغر کهندل – استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق در حوزه آبخیز شهرستان کرج در محدوده جغرافیائی َ ۳۰ -ْ ۵۱ تا َ -۳۵ ْ ۵۱ طول شرقی و َ – ۵۳ ْ ۳۵ تا َ -۱۱ ْ ۳۶ عرض شمالی انجام پذیرفته است . در حال حاضر یکی از مشکلات عرصه های حوزه آبخیز کشور رسوبگذاری در مخازن سدها می باشد که باعث کاهش عمر مفید سدها خواهد شد . از آنجائی که خاک بستر اصلی و عامل اصلی در توسعه پایدار منابع طبیعی و خودکفایی کشور می باشد، لزوم برآورد هدر رفت یا فرسایش خاک به صورت کمی احساس می گردد . از سوی دیگر، بیشتر حوزه های بزرگ دارای آمار طولانی مدت و با کمیت مناسب جهت برآورد رسوب نمی باشد و اکثر حوزه های آبخیز کوچک و متوسط کشور فاقد ایستگاه رسوب سنجی می باشند . در نتیجه برنامه ریزی جهت حفاظت مؤثر از حوزه های آبخیز در مقابل فرسایش و توسعه پایدار منابع طبیعی به سختی امکان پذیر می باشد . در این پژوهش ابتدا آمار بلند مدت ایستگاههای رسوب سنجی حوزه آبخیز سد امیرکبیر بررسی و بهترین ایستگاه برای نقاط مطالعاتی انتخاب و آمار آن مورد پردازش قرار گرفت . سپس شاخصه های مؤثر در ایجاد رسوب محاسبه گردید . طبق نتایج مطالعات تغییر کاربری اراضی
( احداث جاده ) ، ساختار زمین شناسی ( لغزش ) ، بافت و ساختمان خاک و پوشش گیاهی در توسعه رسوب زایی در سطح حوزه آبخیز از عوامل موثر می باشد .