سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم پذیرا – عضو گروه کار زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، عضو هیأت علمی و مدی
مهدی همایی – عضو گروه کار زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، عضو هیأت علمی (دانش

چکیده:

در برنامه ریزی های پروژه های آبیاری و زهکشی در مناطق خشک و نیمه خشک، باید توجه کافی به کلیه شرایطی معطوف باشد که منتج به نوعی کشاورزی فاریاب، موفقیت آمیز و در عین حال پایدار گردد. از بین عوامل متعدد، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بایستی بدر ستی تحلیل و تفهیم گردند . در غیر این صورت، در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متذکره کشاورزی فاریاب در صورت بروز مشکل شوری منابع، دچار اختلال جدی خواهد شد . موارد گفته شده در حالت هایی که کیفیت آب آبیاری بینابینی و یا نامناسب باشد، بسیار قابل ملاحظه می گردد . « مسئله ساز » باشد و یا در مواردی که شرایط زهکشی داخل ی خاک بعنوان زراعت پیشاهنگ در برنامه های اصلاح خاک و « گیاه برنج » پژوهش ها نشان می دهند که هرگاه اراضی مورد توجه قرار گرفته و با تواترهای (دوره های زمانی ) چند ساله ای در تناوب زراعی اراضی تازه اصلاح شده لحاظ گرد د، می تواند متضمن عواید اقتصادی و دست آوردهای فنی اصلاحی قابل توجهی گردد. از آنجائیکه عملیات مدیریت آبیاری و زهکشی در زراعت برنج و در مقایسه با سایر گیاهان زراعی مرسوم و متداول در تناوب های زراعی جاری، از جمله موارد خاص است، بنابراین در چنین شرایطی ضروری است که معیارهای طراحی ویژه ای مورد توجه قرار گیرد . بدین دلیل بر پایه اطلاعات قابل دسترس و موجود، محاسبات فواصل زهکش های زیرزمینی برای چنین شرایط خاصی و با مدنظر داشتن حالت ترکیب چند کشتی (تناوب زراعی ) و با ارایه اولویت به موارد نظری و کاربردی روابط (معادله هایموجود مورد توجه و بحث قرار می گیرد و در این ارتباط نوعی ضریب تعدیلα) برای اعمال درمیزان شدت تخلیه یا ضریب زهکشی عمقی متداول معرفی می گردد.