سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی زارع – دانشگاه مهندسی برق وکامپیوتر،گروه پژوهشی کیفیت توان ،دانشگاه یزد- ای
احمد میرزایی – دانشگاه مهندسی برق وکامپیوتر،گروه پژوهشی کیفیت توان ،دانشگاه یزد- ای
مهدی منصوری – دانشگاه مهندسی برق وکامپیوتر،گروه پژوهشی کیفیت توان ،دانشگاه یزد- ای

چکیده:

شرکتهای برق مستقل ازشرایط مختلف وموثرتستهای نگهداری دوره ای رابه صورت سالیانه انجام می دهنددرحالی که زمان بهینه تست به عوامل متعددی وابسته بوده وبه طوردینامیکی تغییرمی کنددراین مقاله مدل مارکوف درتعیین فاصله زمانی بهینه موردبررسی قرارگرفته است ومعایب این مدل ازجمله حساس بودن به پارامترهای قابلیت اطمینان تعیین دشواراین پارامترها وتغییرپیوسته آنها اشاره شده است. محدودیت های این مدل موجب گردیده است تا درعمل برای شرایط واقعی سیستم قدرت قابل پیاده سازی نباشد. دراین مقاله تعیین فواصل تست به صورت دستورالعملی ارائه می شودکه منطبق برشرایط واقعی موجوددرپست های فوق توزیع وانتقال است براساس این دستورالعمل برای انواع رله هاوبادرنظرگرفتن عوامل موثردرفاصله تست رله ها،درشرایط مختلف تست های متنوع وزمان های بهینه تست های دوره ای بدست می آیددرانتهامیزان صرفه جویی اقتصادی حاصل ازاجرای این تحقیق ارائه می گردد.