سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهلا قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
جمشید قربانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
زینب جعفریان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
مریم شکری – استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

حفاظت همه جانبه از اکوسیستمهای مرتعی مستلزم مدیریت بر مبنای حفظ و نگهداری از تنوع گونههای موجود درآنهاست. هدف از این تحقیق بررسی غنا و تنوع گونهای در چند تیپ شورپسند است. پس از انتخاب تیپهای گیاهی شاخص در مناطق معرف هر تیپ، پوشش گیاهی به روش تصادفی- منظم نمونهبرداری شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که زیر اجتماعات گیاهی اثر معنیداری بر تمام شاخصهای غنا و تنوع گونهای دارد. بیشترین میزان تنوع و غنایگونهای در زیر اجتماع سوم مشاهده شد