سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم فرجی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی امین – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدی حاجیان – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

هدف کاربرد روش نمونه برداری غیرفعال برای بررسی BTEX درآبهای زیرزمینی شرق اصفهان بود نیترات بعنوان شاخص الودگی کودهای شیمیایی و EC بعنوان شاخص غلظت کاتیونهاه و آنیونها نیز اندازه گیری شد غشا نیمه تراوا در داخل چاه ها کارگذاری شد به منظور تعیین کارایی جذب BTEX کالیبراسیون آزمایشگاهی انجام گرفت جذب آزمایشگاهی بنزن تولوئن اتیل بنزن و زایلن BTEX به ترتیب ۸۹/۷ و ۸۵/۳ و ۷۹/۲ و ۸۱/۳% بود غلظت آنها درنمونه های میدانی زیر mg/L 10 بود غلظت نیترات بین ۲/۱ تا mg/L 69 و مقدار هدایت الکتریکی بین ۱/۶۹ تا ۱۵/۰۷mS/cm متغیر بود BTEX باکارایی بالایی جذب گردید اما غلظت آنها در چاه ها ناچیز بود میانگین غلظت نیترات کمتر از استاندارد بود هدایت الکتریکی درجهت حرکت آبهای زیرزمینی افزایش یافته و بین میانگین مقدار هدایت الکتریکی غلظت نیترات و عمق آب درچاه های ارتباطی وجود نداشت .