سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره خزایی –
محمد ابراهیم پورکاسمانی –
سمیرا بهروش –

چکیده:

آلودگی محیط زیست، یکی از مسائل متداول در دنیاست که فلزات سنگین از موارد بسیار مهم این آلودگی بشمار می رود. امروزه پیشرفت های صنعتی منجر به افزایش نشر آلاینده ها در اکوسیستم ها می شوند. حساسیت گونه های مختلف ماهیان به مواد سمی متفاوت، متغیراست از اینرو ضروری است آزمایش های سم شناسی برای ماهیان مختلف صورت گیرد. هدف از این تحقیق نیز بررسی LC50 کلرید کبالت روی سیاه ماهی در شرایط آزمایشگاهی با دو نوع آب خیلی سخت و آب سخت می باشد. به همین منظور غلظت های مختلف سم(۱۰تیمار) در ۳ تکرار بر روی سیاه ماهی با میانگین وزن g95/4 اعمال گردید و کلیه پارامتر های مهم فیزیکی و شیمیایی آب نیز در طول آزمایش اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد LC50 کلرید کبالت در ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت برای آب خیلی سخت به ترتیب mg/l 281، mg/l 231، mg/l 216 و mg/l 204 و برای آب نیمه سخت به ترتیب mg/l 123، mg/l 112، mg/l 104 و mg/l 91 برآورد شده است. تجزیه داده ها با استفاده از روش تحلیل آماری Probit Analysis صورت گرفت