سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پاشایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
یاور ابراهیمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان-
مسعود فرخ روز – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباسعلی زمینی – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

اثرات سمیت حاد ماچتی (بوتاکلر) با غلظتهای ۰/۵۷ppm تا ۰/۶۹ بر روی ۱۸۰ قطعه بچه ماهیان سیاه کولی ۱ تا ۲ گرمی به منظور تعیین سمیت حاد ( LC50 96h ) مورد بررسی قرار گرفت.آزمایشها در ۵ تیمار و ۳ تکرار به همراه شاهد و بر اساس روش OECD و بصورت ساکن انجام پذیرفت.در طول آزمایشات عواملی شامل : pH ، سختی،دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجشقرار گرفتند که pH برابر ۷ تا ۸٫۲ ، سختی کل ۲۴۰ میلی گرم در لیتر،دما ۱ ± ۲۵ و اکسیژن بالای ۷ppm اندازه گیری شدند.نتایج آزمایشات نشان داد که (LC50 96h ) بوتاکلر بر روی بچه ماهیان ۱ تا ۲ گرمی سیاه کولی ۰/۰۶۱ میلی گرم در لیتر می باشد.میزان LC10 , LC50 , LC90 با استفاده از روش آماری Probit Analysis محاسبه گردید.بر این اساس حداکثر غلظت مجاز (MAC Value) سم ماچتی (بوتاکلر) بر روی بچه ماهیان سیاه کولی ۰/۰۶۱ میلی گرم در لیتر تعیین و بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت علف کش های مختلف،در ردیف خیلی سمی درجه بندی گردید.