سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین مرشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن –اکتشاف، دانشکده فنی دانشگاه تهر
امیر حسین کوهساری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد

چکیده:

بر روی نهشته های رگه ای به عنوان کوچکترین اهداف اکتشافی کاری مشکل و با عدم قطعیت همراه است. در این مطالعه با بررسی پارامترهای ضخامت رگه، فاصله از رگه و عیار ماده مورد نظر، سعی در ارائه یک مدل سه بعدی داریم. به طور کل دو نوع مدل سه بعدی برای نهشته های رگه ای متصور است؛ نوع اول حالتی است که بر اساس حرکت سیال کانی ساز از رگه ها به سمت سنگ دیواره حرکت کند که در این صورت هرچه لایه دارای ضخامت بیشتری باشد سنگ دیواره و میزبان از فلز کانی ساز غنی تر است و نوع دوم حالتی است که بر اساس حرکت سیال کانی ساز از سنگ دیواره به سمت رگه می باشد که در این حالت هرچه لایه دارای ضخامت بیشتری باشد سنگ دیواره و میزبان از فلز کانی ساز تهی تر است. سپس باید به نوع توزیع لگاریتمی عیار نسبت به فاصله از رگه توجه نمود و با استفاده از آن حداکثر شعاع تاثیر DMax را محاسبه نمود و بر اساس آن بیضوی تاثیر رگه قابل محاسبه است و عیار را می توان تعیین نمود. در روش دوم می توان بر اساس نقطه مورد نظر، کره ای به مرکز نقطه و شعاع حداکثر تاثیر ترسیم نمود و بر اساس رگه های تحت تاثیر آن عیار را در نقطه مورد نظر محاسبه نمود.