سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده فاطمه رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشک
سراله گالشی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علو
همت اله پیردشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ابراهیم زینلی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علو

چکیده:

به منظور بررسی اثر طول مدت تنش غرقابی (۰ ، ۳ ، ۶و۹ روز) در مراحل اولیه رشد بر میزان کلروفیل، هدایت الکتریکی و میزان آسکوربیک اسید در گیاه کلزا ( رقم هایولا ۴۰۱ ) آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به صورت گلدانی اجرا شد. نتایج حاصل از بررسی نشان دهنده روند کاهشی میزان کلروفیلهایb و a و کارتنوییدها در تیمارهای غرقابی نسبت به شاهد بود. بر اساس یافتهها بیشترین میزان کاهش در کلروفیل b و a و کارتنویید به ترتیب ۲۸/۵۷ و ۲۱/۸ درصد و ۲۴/۳ درصد در تیمار ۹ روز تنش غرقابی مشاهده شد. همچنین نتایج حاکی از روند افزایشی در میزان هدایتالکتریکی و میزان آسکوربیک اسید نسبت به شاهد بود. همچنین میزان هدایت الکتریکی۱/۴ برابر نسبت به شاهد و میزان آسکوربیک اسید ۲/۶ برابر نسبت به شاهد در ۹ روز غرقاب در گیاهچه های کلزا مشاهده شد.