سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مجید زارع – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار
مهرزاد رحیمی – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان تمایل به استفاده بیشتر باغداران از آب قنات می باشد. دراین پژوهش برای دستیابی به اهداف تحقیق اقدام به مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه شده که در مجموع ۱۷۰ پرسشنامه تکمیل شده است. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر استفاده باغداران از آب قنات از از نرم افزار اقتصاد سنجی EViews و مدل Logit استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ۸۴ درصد افراد مورد بررسی در این مطالعه ، حاضر به استفاده بیشتر از آب قنات ها می باشند که علت این امرمی تواند کاهش آب چاه های کشاورزی در منطقه مورد مطالعه باشد.نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد دبی آب قنات ها ، مالکیت آب قنات و سن در سطح یک در صد معنا دار و باعث استفاده بیشتر باغداران از آب قنات می شود و مساحت باغ و ارزانی آب قنات نسبت به سیستم پمپاژ در سطح پنج در صد معنا دار و باعث افزایش تمایل استفاده از آب قنات می باشد. همچنین آبیاری با سیستم پمپاژ اثر منفی و معنی داری بر استفاده کمتر باغداران از آب قنات دارد