سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا رضایی – کارشناس ارشد مدیری ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه بهمنی – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
غلامعلی کارگر – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
جواد شهلایی – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف پژوهش، تعیین عوامل مرتبط )کالبدی و مشتری مداری( با بهره وری اماکن ورزشی استان گلستانبود .روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی، تربیت بدنی آموزش وپرورش، گروههای تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاهها و نیروهای نظامی استان گلستان بود. تعداد جامعه و نمونه آماری با هم برابر و ۷۸ نفربودند. ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر بهره وری اماکنورزشی بود. برای تعیین روایی پرسشنامهاز نظرات متخصصان استفاده شد . پایایی آن بااستفادهاز آزمون ضریب آلفای کرونباخ ۵۱ /. گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل -واریانس فریدمناستفاده شد. نتایج نشان داد در بخش کالبدی عامل سهولت دسترسی به فضای ورزشی بالا تریناهمیت ووجود امکانات رفاهی )پارکینگ. بوفه . و. . . ( کمترین اهمیت را دارا می باشد . لذا فضاهای ورزشی بایستی همگام با تغییر و تحولات تدریجی توسعه یابند. در بخش مشتری مداری مؤلفه رعایت نکات اخلاقی دربرخورد با مراجعه کنندگان بیشترین اهمیت و منطبق بودن با سطح فعالیت اقتصادی محیط فعالیت کمترین اهمیت را دارد.