سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجواد ایرانبان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عباس طلوعی اشلقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ساناز داودزاده – کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه محصول جدید و لزوم توجه به آن به عنوان یک استراتژی ضروری جهت ماندگاری درکسب و کارتبدیل گردیده است صنایع مادربرنوآوری ارزش و بهبود کیفیت فرایند توسعه محصول جدید جهت هرچه کاراتر شدن عملکرد توسعه محصول تاکید دارد دراین پژوهش ازمدل یابی معادلات ساختاری و روش تحلیل سلسله مراتب گروهی FAHP برای بررسی اثرنوآوری ارزش و کیفیت فرایند توسعه محصول جدید برعملکرد توسعه محصول جدید استفاده گردیده است جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتی واقع دراستان فارس می باشند حجم نمونه براوردی ۹۸ نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد روش انجام این پژوهش توصیفی و کاربردی بوده است درمجموع ۱۶شاخص جمع آوری گردیده است که درسه گروه نوآوری کیفیت و عملکرد محصول جدید دسته بندی گردیدند.