سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم محیط زیست_واحد علوم و تحقیقات خوزستا
سید مسعود حسینی موسوی – استادیار گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
سید مهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی،مجتمع آموزش عالی ب

چکیده:

این مطالعه حاصل پژوهش از ۳۰ بهمن ۸۸ تا ۱۱ خرداد ۸۹ می باشد. در طول مدت مطالعه ۳۸ لانه لیکو یافت شد. برای شناسایی عوامل اثر گذار بر کاهش موفقیت جوجه آوری لیکو لانه ها در فاصله زمانی ۲ روز یکبار مورد پایش قرار گرفتند. بنابر نتایج بدست آمده بیشترین و کمترین تلفات به ترتیب در مرحله قبل از تفریخ( ۶۱ %) و مرحله Post-Nestling صفر ) رخ می دهد . بنابر نتایج آزمون فریدمن اختلاف معنی دار در تلفات در مراحل مختلف وجود دارد P-value<0/001 بنابر نتایج آزمون مربع کای مشخص شد با افزایش دما موفقیت جوجه آوری افزایش می یابد P-value<0/05به این ترتیب با افزایش دما تلفات به علت طعمه خواری به صفر می رسد و تلفات بر اثر تأخیر در زمان تفریخ همچنان ادامه می یابد. عوامل اصلی کاهش موفقیت جوجه آوری لیکو در منطقه به ترتیب اهمیت عبارتند از خزندگان( ۶۶ % کل تلفات)، پرندگان و جوندگان( ۲۰/۶۰% تأخیر در تفریخ(۱۰/۳۱%و فعالیت تحقیقاتی۳/۰۹%