سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نینا اسدی پور – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
بابک شاهی نژاد – دانشجوی دکترای سازه های ابی
اعظم عبدل نیا – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

دراین مقاله به منظور تامین اهدافمختلفی هم چون کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفظ ایمنی سد و توجه به ذخیره مناسب مخزن سیاستهای بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور درمطالعه ی موردی سد خیراباد و به منظور پاسخگویی بلادرنگ به وقوع سیلابهایی که از قبل هیچ گونه آگاهی از شکل واندازه هیدروگراف ورودی آنها نداریم با اتخاد یک سیاست عملکرد بلادرنگ ارتفاعات بحرانی و میزان رهاسازی ایمن برای آنها محاسبه شده و نتایج حاصلبا برنامه عملکرد دریچه های سرریز سد خیرآباد که توسط شرکت مهندسین مشاور دز آب تدوین شده مورد مقایسه قرارگرفته است دراین مقایسه پارامترهای حداکثر دبی خروجی حداکثر ارتفاع سطح آب مخزن سد ماکزیمم تغییرات دبی خروجی زمان رسیدن به پیک خروجی در هنگام ورود سیلابهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت.