سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پژمان کاظم پور – دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، آزمای
فتح اله امی – استادیار مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق شبیهسازی تست متداول دکمه ای بکار رفته برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی پیلهای سوختی اکسید جامد است. با توجه به این موضوع با در نظر گرفتن قوانین بقاء مکانیکی، تحلیل الکتروشیمیایی و همچنین سینتیک واکنش سوخت یک مدل عددی توسعه یافته است. تحلیل الکتروشیمیایی بکار رفته ارزیابی دقیقی از تلفات اهمی، غلظت و فعالسازی در ساختار دارد. مدل بر اساس نتایج تجربی موجود از یک تست دکمه ای معتبرسازی گردیده و سپس به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی یک سلول از پیل سوختی اکسید جامد در دو ساختار تقویت شده آندی(دما متوسط) و الکترولیتی (دما بالا) مورد استفاده قرار گرفته است. برای هر دو ساختار ذکر شده منحنی پلاریزاسیون و درصد تلفات الکتروشیمیایی وابسته به تلفات غلظت، فعالسازی و اهمی در چگالی های جریان مختلف ارائه شده است. همچنین در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف از جمله تاثیر ساختارهای فیزیکی کاتد و آند بر عملکرد الکتروشیمیایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است